3/27/2023 17:01

Заземителната инсталация: Предимства и задължителна ли е?

Изграждане на заземителна инсталация с уредба има значение за нормалното функциониране на всяка електрическа инсталация. Това е важно за безопасността на хората и за правилната работа на електрическото оборудване. Научи още...

Какво представлява заземителната инсталация с уредба ?

Изграждане на заземителна инсталация с уредба има значение за нормалното функциониране на всяка електрическа инсталация. Това е важно за безопасността на хората и за правилната работа на електрическото оборудване.


Заземителните уредби има за цел да ограничи разликата в напрежението до възможно най-ниска степен. Заземяването се състои от „заземител“ (част от електрическата мрежа, непосредствено свързана със земята) и за земяващ проводник, съединяващ заземяваното устройство със заземителя. Заземителят може да бъде прост метален кабел или сложен комплекс от елементи със специална форма.
Много хора не отдават значение на заземяването в електрическата инсталация, а всъщност то играе важна роля в електрическата инсталация.

Нуждата от допълнителен проводник, който да отвежда електричеството в земята се появява още през 1820 година, когато е изобретен на телеграфа. След патентоването на електрическата електропреносна система от Томас Едисон през 1879 година,предлага и свързването на електрическите проводници към земя. Заземяването навлиза и в радиокомуникациите след навлизането им през 20-те години над вадесети век. Практически заземяването е с цел създаване на връзка между тоководещ заземителен проводник или част, предаваща или приемаща антена чрез земя (нулевпотенциал).

Заземяването може да бъде работно и защитно:

  • Работното заземяване се използва за правилното     функциониране на електричесите инсталации и оборудване.
  • Защитното заземяване е с основна функция     електро безопасност. То се изгражда, с цел да защитити електрическите     инсталации и да предпази хората от излагане на опасни токове и напрежения.

Заизграждането на качествено и ефективно заземление е важно да се уточни площта- електрическия контакт на за земителя със земята и специфично съпротивление на почвата.

Специфичното съпротивление на почвата зависи от природните компоненти на почвата, количеството на разтворенитесоли в нея и съдържанието на влага в почвата. На практика повече от 70% от почвата на дълбочина 3 м е в пъти с по-малко специфично съпротивление от повърхностните почвени слоеве, поради по-високото съдържание на влага иплътността. Колкото по-малко е  специфичното съпротивлението на почвата,толкова по-добре и по-ефективно ще "абсорбира" тока от за земителите.

Въпреки наличието на таблици на специфично съпротивление на почвата за различните региони, опитът показва, че преди изграждането на един заземител е необходимода се направи проучване на специфичното съпротивление на терена в района,където трябва да се изгради заземителната уредба.  

Важно е да се отбележи, че техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

  •  една година за     измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя;
  • пет години за измерване     на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с     директно заземен звезден център, в които се използва зануляване;

 НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7Март 2008г.,

Заземителната инсталация е важна част от електрическата инсталация на всяка сграда. Тя помага да се предотвратят електрическите удари и да се осигури безопасността на хората, работещи или живеещи в сградата. В тази статия ще разгледаме какви са предимствата на заземителната инсталация и дали е задължителна за всяка сграда.

Какви са предимства на добра заземителната инсталация ?

  1. Предотвратява електрически удари - Заземителната инсталация помага да се отведе електрическият ток директно към земята, когато има прекъсване в електрическата мрежа. Това предотвратява електрическите удари и може да спаси живота на хората.
  2. Предпазва електрическите уреди - Заземителната инсталация помага да се предотвратят повреди на електрическите уреди с аресторна защита от пренапрежение, като предпазва от електрически токове, които могат да ги повредят. Това осигурява по-дълъг живот на електрическите уреди и по-малко разходи за поддръжка.
  3. Удължава живота на електрическата инсталация - Заземителната инсталация помага да се предотвратят повреди на електрическата инсталация, като осигурява електрическа защита на кабелите и другите елементи на инсталацията. Това може да удължи живота на инсталацията и да намали разходите за поддръжка.
  4. Защитава от електростатични разряди - Заземителната инсталация предотвратява електростатични разряди, които могат да повредят електронните устройства като компютри и телефони. Това помага да се запазят важни данни и информация, които се съхраняват на тези устройства.
  5. Допълнително за цялостна защита на дома и къща е подходящо да се извърши монтаж на мълниезащита в случая - активна мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие с подходяща височина на мачта за мълниеприемника или с пасивна мълниезащита чрез пасивен гръмоотвод с алуминиев прът.

Задължителна ли е заземителната инсталация?

Да, заземителната инсталация е задължителна за всички сгради и съоръжения, които са свързани с електрозахранване. Това е необходимо за гарантиране на безопасността на хората, работещи или живеещи в сградата, както и за предотвратяване на повреди в електрическите уреди и системи.

Заземителната инсталация се използва за отвеждане на електрическия ток от уредите и системите до земята, като се осигурява ниско съпротивление на пътя на тока. Това намалява риска от удар с електрически ток и повишава нивото на безопасност на хората.

Освен за безопасността, заземителната инсталация е важна и за защита на електрическите уреди и системи. Това се дължи на факта, че токът, който минава през тях, може да създаде електростатични полета и да доведе до повреди и нередности в работата им. Заземителната инсталация предотвратява тези негативни последици, като осигурява път за оттичане на тока до земята.

От съществено значение е заземителната инсталация да бъде изградена и поддържана правилно, за да се гарантира ефективността й. Това включва измерване на заземителното съпротивление и редовна проверка на състоянието на инсталацията. В случай на открити нередности или повреди, те трябва да бъдат отстранени незабавно.

В заключение, заземителната инсталация е задължителна за всички сгради и съоръжения, свързани с електрозахранване, за гарантиране на безопасността на хората и защитата на електрическите уреди и системи. Правилната изградба и поддръжка на инсталацията е от съществено значение за ефективността й.

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение