Оферта за теб

ИСКАШ ТОП ЦЕНА ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА ?
Отдели 1:30 мин ~ 7 клика!

Изберете основен продукт
Добавете услуги по монтаж
Посочете как ще ви бъде най-комфортно да се свържем с вас ?
Получихме успешно заявката в нашата система!
Обикновено се свързваме с вас в срок до 48 часа.

Очаквайте обаждане от +359 (878) 622-202
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас na телефон:  +359 (878) 622-202
Изберете основен продукт
Допълнителни услуги
Посочете как ще ви бъде най-комфортно да се свържем с вас:
Получихме успешно заявката в нашата система!
Обикновено се свързваме с вас в срок до 48 часа.

Очаквайте обаждане от +359 (878) 622-202
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас na телефон:  +359 (878) 622-202

Електротехници и екипи за изграждане и сервизна поддръжка на мълниезащита в България

НАШИ клиенти

Компании, разчитащи на експерния ни опит в изграждането на електрически мрежи и мълниезащита

Често задавани въпроси

Често въпроси получавани от клиенти при консултация за мълниезащита

Какви за нормативните и законодателни изисквания за мълниезащита в България

В България съществуват нормативни и законодателни изисквания за мълниезащита, които са регулирани от няколко закона и наредби.
Един от най-важните закони е Закона за устройството на територията (ЗУТ), който определя изискванията за проектиране и изграждане на сгради и съоръжения в България. ЗУТ предвижда, че всички обекти, които могат да бъдат ударени от мълния, трябва да бъдат защитени от нея.

Освен ЗУТ, съществуват и други наредби и стандарти, които регулират изискванията за мълниезащита в България, като например:

- Наредба за определяне на зоните на електрическите и магнитни полета около въздушните линии и изискванията за защита на хората и животните от тях (Наредба № РД-02-20-3 от 2019 г.);

- Български стандарт БДС EN 62305 "Мълниезащитни системи" и неговите приложения, който определя изискванията за проектиране, монтаж и експлоатация на мълниезащитни системи;

-Наредба за изискванията към безопасността на работещите при изпълнение на електромонтажни дейности (Наредба № 2 от 2004 г.).За да се осигури правилната монтаж и експлоатация на мълниезащитните системи в България, е необходимо да се спазват тези закони и наредби, както и да се използват квалифицирани специалисти и сертифицирани продукти, които отговарят на изискванията за мълниезащита.

За получаването на Акт 16 необходима ли е мълниезащита?

Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност.

При проверка в България на какви изисквания трябва да отговаря монтираната мълниезащита за издаване на един от документите за АКТ 16?

В България мълниезащитата трябва да отговаря на следните национални стандарти:

1. БДС EN 62305: "Защита от мълнии" - този стандарт определя основните принципи на защитата от мълнии, както и минималните изисквания към проектирането, монтажа и тестването на мълниезащитните системи.

2. БДС EN 62561: "Метални компоненти за мълниезащитни системи (MPS)" - този стандарт определя изискванията към металните компоненти, използвани в мълниезащитните системи, включително мълниеприемниците.

3. БДС EN 61643: "Защита от пренапрежения, възникващи от мълнии или други причини" - този стандарт определя изискванията към електронните компоненти, използвани в мълниезащитните системи.

Тези стандарти са известни като Европейски стандарти (EN) и са приети и в България като Български държавни стандарти (БДС). Те се прилагат за монтаж и проверка на мълниезащитни системи в сгради, съоръжения и други обекти в България.

Отказ от издаване на документ от държавните институции за надежност по БДС на мълниезащитата ?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.