4/12/2023 17:23

Какво включват измерванията на заземителната инсталация и при какви условия се издава протокол за узаконяване на мълниезащита

Митов Инженеринг предлага също и електрически измервания и документи за узаконяване за:

- Съпротивление на защитни заземителни инсталации

- Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации

- Издаване на всички видове протоколи за АКТ 16

- Узаконяване на нови ел.инсталации

- Контрол на защитни прекъсвачи

- Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

- Импеданс на контура „фаза-защитен проводник

- Съпротивление на изолация

- Контрол на защитни прекъсвачи

- Микроклимат на работната среда

- Контрол /измерване/ на климатични и вентилационни инсталации

- Шум на работната среда

- Осветеност на работната среда

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение