7/3/2022

НАРЕДБА № 4 ОТ 22ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИПРОСТРАНСТВА

С наредбата се определят правилата и изискванията при проектиране,изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояванес жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и другопредназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки надопълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външнисъоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на откритипространства, наричани за краткост "защитавани обекти".

(1) С наредбата се определят правилата и изискванията при проектиране,изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояванес жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и другопредназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки надопълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външнисъоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на откритипространства, наричани за краткост "защитавани обекти".

(2) Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и приреконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи мълниезащитниуредби за обектите по ал. 1.

(3) Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби със:1. конвенционални мълниеприемници;2. мълниеприемници с изпреварващо действие.Чл. 2. Наредбата не се прилагаза мълниезащитата на:1. обекти със специално предназначение, като електрическицентрали и подстанции, въздушни електропроводи и контактни мрежи, обществениелектронни съобщителни мрежи до въвеждането им в сградата и др.;2. сухопътнитранспортни средства, кораби, самолети.

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение