Необходима ли ни е заземителна уредба?

Изгражданетона заземителна уредба има значение за нормалното функциониране на всякаелектрическа инсталация. Това е важно за безопасността на хората и заправилната работа на електрическото оборудване.


Заземителните уредби има за цел да ограничи разликата в напрежението довъзможно най-ниска степен. Заземяването се състои от „заземител“ (част отелектрическата мрежа, непосредствено свързана със земята) и заземяващпроводник, съединяващ заземяваното устройство със заземителя. Заземителят можеда бъде прост метален кабел или сложен комплекс от елементи със специалнаформа.
Много хора не отдават значение на заземяването в електрическата инсталация, авсъщност то играе важна роля в електрическата инсталация.

Нуждата отдопълнителен проводник, който да отвежда електричеството в земята се появяваоще през 1820 година, когато е изобретен на телеграфа. След патентоването на електрическата електропреносна система от Томас Едисон през 1879 година,предлага и свързването на електрическите проводници към земя. Заземяванетонавлиза и в радиокомуникациите след навлизането им през 20-те години надвадесети век. Практически заземяването е с цел създаване на връзка междутоководещ проводник или част, предаваща или приемаща антена чрез земя (нулевпотенциал).

Заземяванетоможе да бъде работно и защитно:

  • Работното заземяване се използва за правилното     функциониране на електричесите инсталации и оборудване.
  • Защитното заземяване е с основна функция     електробезопасност. То се изгражда, с цел да защитити електрическите     инсталации и да предпази хората от излагане на опасни токове и напрежения.

Заизграждането на качествено и ефективно заземление е важно да се уточни площта- електрическия контакт на заземителя със земята и специфично съпротивлениена почвата.

Специфичнотосъпротивление на почвата зависи от природните компоненти на почвата, количеството на разтворенитесоли в нея и съдържанието на влага в почвата. На практика повече от 70% отпочвата на дълбочина 3 м е в пъти с по-малко специфично съпротивление отповърхностните почвени слоеве, поради по-високото съдържание на влага иплътността. Колкото по-малко е  специфичното съпротивлението на почвата,толкова по-добре и по-ефективно ще "абсорбира" тока от заземителите.

Въпрекиналичието на таблици на специфично съпротивление на почвата за различнитерегиони, опитът показва, че преди изграждането на един заземител е необходимода се направи проучване на специфичното съпротивление на терена в района,където трябва да се изгради заземителната уредба.  

Важно е дасе отбележи, че техническото състояние на заземителната уредба се проверявапериодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта насъответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

  •  една година за     измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя;
  • пет години за измерване     на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с     директно заземен звезден център, в които се използва зануляване;

 НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7Март 2008г.,

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение